Huumeet

Kauhistunut ilme tytöllä

Huumausainelainsäädännön tarkoituksena on ehkäistä huumausaineista aiheutuvia yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja.

Lisää tietoa huumausainelainsäädännöstä löydät täältä:

Huumet ja laki

Moniin huumeisiin liittyy suuri yliannostuksen riski. Keho reagoi eri tavoin erityyppisiin huumeisiin. Heroiini ja muut opiaatit sekä rauhoittavat lääkkeet hidastavat elintoimintoja, mistä voi seurata jopa hengityksen lamaantuminen. Kokaiini ja amfetamiini voivat yliannostettuna johtaa muun muassa kouristuksiin tai sydänkohtaukseen. Kokaiinin yliannostus saattaa aiheuttaa ruumiin sisälämpötilan nousun, mikä saattaa johtaa aivovaurioon ja kuolemaan.

Suonensisäiseen huumeiden käyttöön liittyy erityisiä riskejä. Epähygieeniset pistämisvälineet ja -tavat sekä epäpuhtaat huumeet vahingoittavat elimistöä ja aiheuttavat tulehduksia. Yhteisneuloja käyttävällä henkilöllä on riski sairastua virustauteihin, kuten AIDS:iin ja B- tai C-hepatiittiin.

TAVALLISIMMAT HUUMEET

KANNABIS

Kannabis on Suomessa yleisimmin käytetty huumausaine. Kannabiksen käyttö voi aiheuttaa välittömiä terveyshaittoja aineen kokeilijalle tai sitä satunnaisesti käyttävälle. Kannabis vaikuttaa erityisesti aivoihin sekä keuhko- ja sukusoluihin. Kannabis voimistaa muiden päihteiden vaikutuksia. Oppimiskyky ja muistitoiminnot voivat heiketäkannabiksen runsaan käytön seurauksena. Kannabiksen käyttö saattaa heikentää nuorten koulumenestystä ja aikuisten pärjäämistä sellaisissa työtehtävissä, jotka vaativat hyvää älyllistä suoritustasoa.

Kannabis heikentää tarkkaavaisuutta ja reaktiokykyä. Kannabiksen käyttö lisää onnettomuusriskiä, esimerkiksi liikenteessä. Kannabis nostaa muun muassa masennus- ja psykoosiriskiä, etenkin jos on perinnöllinen alttius mielenterveydenhäiriöihin.

OPIAATIT

Opiaattien - erityisesti buprenorfiinin  ja eräiden kipulääkkeiden - käyttö on lisääntynyt Suomessa viime vuosina. Opiaatit vaikuttavat lamaannuttavasti keskushermostoon. Pienetkin annokset muita keskushermostoa lamaavia aineita (alkoholia tai bentsodiatsepiinejä) voivat opiaattien kanssa olla hengenvaarallisia. Opiaattien vieroitusoireet moni kokee usein varsin hankalina - oireita ovat pahoinvointi, kuume, vapina, kivut, kouristukset, hikoilu ja vilunväristykset. Opiaattien säännöllisen käytön jälkeen vieroitusoireet voivat ilmaantua jo muutaman tunnin päästä viimeisestä annoksesta. Ne ovat pahimmillaan 2–3 vuorokauden kuluttua.

LÄÄKKEET

Lääkkeiden väärinkäytöllä tarkoitetaan yleensä rauhoittavan tai muun lääkkeen käyttöä päihtymyksen aikaansaamiseksi. Yleisimpiä väärinkäytettyjä lääkkeitä opiaattipohjaisten lääkkeiden lisäksi ovat bentsodiatsepiinit. Näitä lääkkeitä käytetään yleensä yhdessä alkoholin tai muun päihteen kanssa. Lääkkeiden päihdekäyttö on usein osa sekakäyttöä. Bentsodiatsepiinien vieroitusoireet saattavat olla huomattavan voimakkaita. Näiden lääkkeiden päivittäinen päihdekäyttö saattaa aiheuttaa myös käytönaikaisia vieroitusoireita. Bentsodiatsepiinien käytön äkillinen lopettaminen saattaa johtaa vaikeisiin vieroitusoireisiin, muun muassa kouristuksiin ja tajuttomuuteen.

Jos tuntuu, että tarvitset tukea päihteettömyyteen, ota yhteyttä Klaaraan.

Lue lisää verkosta:

Nuortenlinkki: Huumeet

Päihdelinkki: Tietoa huumeista

Irti Huumeista ry:n kotisivut

Reimari: Huumeet

Terveykirjasto: Raskaus ja huumeet

Terveyskirjasto: Päihde- ja huumeriippuvuus