Ungdomar och rusmedel

Med rusmedel avses ämnen som påverkar det centrala nervsystemet, såsom tobak, alkohol, narkotika, vissa läkemedel samt andra preparat som används i berusande syfte. Rusmedelsanvändning förorsakar problem för många ungdomar och vuxna.

Man kan bli fysiskt, psykiskt och/eller socialt beroende av rusmedel. Regelbundet bruk av rusmedel utvecklar tolerans och leder till att brukaren behöver större doser för önskad effekt.

Rusmedel påverkar bl.a.

  • brukarens hälsa

  • skolgång, studier eller arbete

  • fritidsaktiviteter

  • penninganvändning

  • de närståendes liv.

Ju yngre man är när man börjar använda rusmedel, desto lättare blir man beroende och får olika problem. En ung hjärna lär sig effektivt att använda rusmedel. Rusmedelsberoende utvecklas hos unga lättare än hos vuxna, vilket beror på att välbefinnandeminnet är känsligt i växande ålder. Redan mycket tidiga erfarenheter av välbefinnande lagras i ett livslångt välbefinnandeminne. Tidiga minneserfarenheter av rusmedel kan bevaras genom livet, i synnerhet om de uppstår med tanke på inlärning under en lämplig tid. Varje år som inledningsåldern för rusmedelsbruk flyttas framåt, hindras den ungas hjärna som är under utveckling att utsättas för rusmedel.

Användning av rusmedel ökar risken för psykiska problem. Med rusmedel försöker man kanske också motarbeta ångest och rädslor samt lindra depression. Vanligen är det ändå så att rusmedelsanvändning ökar ångest och depression och kan orsaka panikanfall. Rusmedel (alkohol, cannabis, amfetamin) kan också ibland utlösa en psykos.

En ung person, som är oroad över sitt rusmedelsbruk, kan komma och samtala till Ungdomsstationen Klaara i Vasa. Information om annan service för missbrukare i Vasa finns här.

Läs mera om rusmedel:

Droglänkens infobank – information om rusmedel och beroende

Duodecim Terveyskirjasto – bl.a. första hjälpen-anvisningar för av rusmedel orsakade förgiftningssituationer

Mannerheims barnskyddsförbunds Nuortennetti – om rusmedel speciellt för under 18-åringar

Psykporten för unga – om ungas missbruksproblem