Sexualitet

Tyttö nojaamassa koivupuihin

Till sexualiteten hör många saker, bland annat kön, könsidentitet och könsroller, sexuell läggning, sexuell utveckling, fortplantning, njutning, vällust, erotik och intimitet. Världens alla ungdomar har oavsett kön, hudfärg, sexuell läggning eller hälsotillstånd följande rättigheter.

Väestöliitto/seksuaalioikeudet och Sexpo/seksuaalioikeuksien julistus och Väestöliiton nuorten sivut

Sexualitet upplevs och uttrycks på olika sätt till exempel som tankar, känslor, beteende, föreställningar, värden, attityder, begär och fantasier samt i relationer till andra människor, såsom i en parrelation. Var och en är en individ - på samma sätt upplever vi och uttrycker vi också sexualitet på olika sätt. Alla hittar ett eget sätt att leva, känna, tänka och älska. 

Sexualiteten utvecklas steg för steg. De stora förändringarna i den sexuella utvecklingen infaller under ungdomstiden. Den unga känner sig förvirrad över förändringen i sin kropp och sina känslor. I sexualiteten ingår att bekanta sig med sin kropp och att acceptera sig själv, att förstå sina egna gränser och lustar och att utveckla en god självkänsla. Sexualiteten utvecklas stegvis under hela livet.

Sexuella övergrepp är inte acceptabla 

Sexuella övergrepp är till exempel ofredande, närmande och tafsande, tvingande till förödmjukande eller obehagliga sexuella handlingar, tvingande till sex samt våldtäkt. Sexuella övergrepp eller sexuellt utnyttjande kan upplevas av både flickor och pojkar och det är alltid ett brott.

Min kropp. Jag bestämmer. 

Nuorten Exit och Brottsofferjouren